โรงเรียนปัญญาวรคุณ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๕๗
ด้านที่ 1
คุณภาพผู้เรียน


ด้านที่ 2
การบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการ


ด้านที่ 3
การบริหารจัดการ


ด้านที่ 4
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับ
ผู้ปกครองและชุมชน

ด้านที่ 5
บุคลากรและ
การบริหารบุคลากร


ด้านที่ 6
ความเป็นอัตลักษณ์
ของโรงเรียน


เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน