acadymic
    
 
napa
       นางสาวนภาพร  วงศ์พุทธา
          รองผู้อำนวยการโรงเรียน
             กลุ่มบริหารวิชาการ
 
   
 
 seesuda
    ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
 
 
 wassana
    ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
 
 
 
 worawoot
     งานพัฒนาหลักสูตร
 
 
 woranuch
          งานรับนักเรียน
 
 
 seesuda
            งานทะเบียน 
    เทียบโอนผลการเรียน
 
 
 manoch
             งานวัดผล
     ประเมินผลการศึกษา
 
 
 karnda
     งานประกันคุณภาพ
 
 
 thanita
    งานนิเทศและติดตาม
 
 
 yupawan
   งานแนะแนวการศึกษา
 
 
 piyarat
        งานห้องสมุด และ
         แหล่งเรียนรู้
 
 
 wassana
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
 suwarat
 งานบริหารโครงการพิเศษ
 
 
 worawoot
    งานวิจัยและส่งเสริม
 ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 
 
 panus
   งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
   เทคโนโลยีทางการศึกษา
 
 
 ruvajee
        งานตารางสอน
 
 
 kasama
           งานเรียนร่วม
 
 
 wassana
          งานค่าย วิชาการ
       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
       
closeee