admin  
    
 
yao
       นางสาวเยาวณี  เสมา
      ผู้อำนวยการโรงเรียน
 


 
chatree
     รองผู้อำนวยการโรงเรียน
       กลุ่มบริหารงานบุคคล
       กลุ่มบริหารวิชาการ
 
kanyawan
     รองผู้อำนวยการโรงเรียน
      กลุ่มบริหารงานทั่วไป