paomaye

๑.      ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  ความสามารถ  ทั้งทางด้านสติปัญญา  กระบวนการคิด  อารมณ์ 

      การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

๒.      ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการ           ศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓.      บริหารจัดการศึกษา  โดยใช้กระบวนการต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของโรงเรียนและบรรลุตามวิสัยทัศน์       ของโรงเรียน

๔.      พัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนรู้  และเทคโนโลยีให้เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

๕.      พัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์  และ เอกลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมและยอมรับของชุมชน

 
 closeee