pantakid

 

๑.      พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพเป็นพลโลก

๒.   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ

๓.   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

๔.      พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน  องค์กรต่างๆ

๕.      พัฒนา ส่งเสริมอัตลักษณ์ของผู้เรียน  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

 closeee