visaitad

โรงเรียนปัญญาวรคุณพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยและเป็นหนึ่งในยี่สิบโรงเรียนชั้นนำ                                       ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
 closeee