English
 
 
 pattarawan
      นางสาวภัทรวัลย์ คงรัสมี
วุฒิ :: ศศ.บ.
สาขา :: ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง :: ครู คศ.1

        หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
 
     
วุฒิ :: 
สาขา :: 
ตำแหน่ง :: 
 
nuntaya
นางนันทยา สุนทรวงษ์ 
วุฒิ ::ป.โท ศษ.ม.
สาขา ::หลักสูตรและการนิเทศ
ตำแหน่ง ::ครูชำนาญการ
 
pannarat
นางปัณณรัศม์ กาญจนนีมานนท์
วุฒิ ::ศษ.บ
สาขา ::ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ::ครูชำนาญการ
 
tossaporn
   นายทศพร โศภิษฐ์ธรรมกุล
วุฒิ ::ค.บ.
สาขา ::ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ::ครู คศ.1
 
patcharee
    นางสาวพัชรี ภิญโญฤทธิ์
วุฒิ ::ป.ตรี ค.บ.
สาขา ::ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง :: ครู คศ.1
 
umaporn
    นางสาวอุมาพร ไชยสีหา
วุฒิ ::ศศ.บ.
สาขา ::ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ::ครู คศ.1
 
ratchawan
นางสาวรัชวรรณ รัตนโสภณไพศาล
วุฒิ ::ศศ.บ.
สาขา ::ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ::ครู คศ.1
 
 
      
วุฒิ ::
สาขา ::
ตำแหน่ง ::
 
supawan
นางสาวสุภาวรรณ ชะม้ายกลาง
วุฒิ ::กศ.บ
สาขา ::การสอนภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ::ครูผู้ช่วย
 
 
 
วุฒิ ::
สาขา ::
ตำแหน่ง ::
 
sutin
       นายสุทิน เที่ยงตา
วุฒิ ::คบ.
สาขา ::ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ::ครูผู้ช่วย

 
 
วุฒิ ::
สาขา ::
ตำแหน่ง :: 
   
 nopic
   นายนฤนนท์ ประธรรมสาร
วุฒิ ::ป.ตรี กศ.บ.
สาขา ::ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ::ครูผู้ช่วย
 
     
closeee