Technology
   
 
panus              นายพนัส  กันแก้ว
วุฒิ :: วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา :: วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการ
        หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ
 
 
 
suna
    นางสุณา เรืองพิพัฒน์
วุฒิ :: ครุศาสตร์บัณฑิต
สาขา :: อาหารและโภชนาการ
ตำแหน่ง :: คศ.3
 
 
nopic
   
วุฒิ :: 
สาขา :: 
ตำแหน่ง ::
 
                       
nopic
     
วุฒิ ::
สาขา :: 
ตำแหน่ง ::
 
nattakarn
     นายณัฐการ ผาตินาวิน
วุฒิ :: การศึกษาบัณฑิต
สาขา :: พละศึกษา
ตำแหน่ง :: คศ.3
 
searee
      นายเสรี เพ็ญสุขสันต์
วุฒิ :: วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา :: เกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง :: คศ.2
 
boonsom
        นายบุญสม พิมพา
วุฒิ :: การศึกษาบัณฑิต
สาขา :: โสดทัศนศึกษา
ตำแหน่ง :: คศ.2
 
vassana
      นางวาสนา เรืองเดช
วุฒิ :: ครุศาสตร์บัณฑิต
สาขา :: ผ้าและเครื่องแต่งกาย
ตำแหน่ง :: คศ.2
 
chayanun
 นางชญาน์นันท์ ไกรเลิศมงคล
วุฒิ :: ครุศาสตร์บัณฑิต
สาขา :: คหกรรม
ตำแหน่ง :: คศ.2
 
nook
นางสาวเสาวลักษณ์ มโนภิรมณ์
วุฒิ :: ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา :: เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง ::  คศ.3

kongpop
       นายก้องภพ จุ้ยช่วย
วุฒิ :: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขา :: เครื่องกล
ตำแหน่ง :: คศ.1
 
chatchada
  นางสาวชัชฏา ทรรภลักษณ์
วุฒิ :: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
สาขา :: ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย

nutachart
      นายณัฐชาติ สิงห์แม่ง
วุฒิ :: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขา :: อุตสาหการ
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย
 
nopic
      ณัฐมน ชยังกูรวรกุล
วุฒิ :: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ,บริหารธุรกิจศึกษา
สาขา :: โสดทัศนศึกษา
ตำแหน่ง :: คศ.1
 
     
closeee